هی جلوی خودم رو میگرفتم هیچی نگم ولی دیگه زد بالا.
خطابم به دوستانی هست که وقتی آمریکا به عمد با موشک و پهباد جنگی یه نظامی کشور دیگه رو میکشه نه تنها واکنشی نشون نمیدن بلکه بعضا رفتاری از خودشون نشون میدن که بیانگر رضایت قلبیشون از این عمل بوده.
اونوقت زدن هواپیمای مسافربری که هیچ نفعی از هیچ منظری برای ایران نداشته رو میخوان عمدی نشون بدن.
برای اون جنایت درخواست محاکمه نمیکنن ولی در این مورد خواستار محاکمه عواملش هستن.

چه میشه کرد وقتی پیش‌داوری چشمان آدم‌ها رو کور میکنه 🤔

اونایی که من رو میشناسن میدونن که من وطن‌پرست نیستم و همه دنیا رو برای همه آدم‌ها یکسان میدونم ولی همیشه حقگرا بودم و انشاالله که در آینده هم باشم که اگر غیر از این بود سال‌ها تو زمینه دانش آزاد فعالیت نمیکردم.
اون‌هایی که به ایران خرده میگیرن که چرا ۳ روز دیر اعلام کرده حداقل برن و ببینن کشورهای دیگه در حوادث مشابه چه برخوردی داشتن.

وقتی انسانی که به قیامت و بهشت و جهنم و حساب و کتاب اعمالش باور داره حق و ناحق میکنه، کار بدی میکنه ولی کسی که به هیچ چیزی اعتقاد نداره خیلی بدتر خواهد کرد.

Show thread
Follow

@yeenghelabi

به عنوان یک راستِ افراطی و همچنین وطن‌پرست این موضوع رو عرض می‌کنم که ترور سلیمانی به عنوان سردار وطن به هر حال توسط آمریکا محکوم است.

اما شما طوری برخورد می‌کننید که انگار فقط کسانی که از مرگ سلیمانی خوشحال هستن به هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراین اعتراض دارن!

بنده به هر دو موضوع اعتراض دارم چه بسا به هدف قرار گرفتن هواپیما اعتراض بیشتری دارم!! به نظرم هرکسی که ذره‌ای به «هرچیزی» اعتقاد داشته باشه می‌دونه که باید هر دو موضوع رو محکوم کنه.

@sinacarnelious من کی گفتم زدن هواپیما محکوم نیست؟ میگم فرق هست بین اشتباه و عمد. اونهایی که «عمد» رو نادیده میگیرن و «اشتباه» رو بزرگ میکنن، مغرض هستن.
من اصلا به هیچکدوم از گروه‌ها کاری نداشته و ندارم ولی مشخص هست که چه اتفاقی موقع هدف قرار گرفتن هواپیما افتاده

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!