Blog nghialagi.org hỏi đáp, định nghĩa, khái niệm, nghĩa là gì, viet tat la j, y nghia
nghialagi.org/

@nghialagi

mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.