Follow

RT @i2CAT@twitter.com

La col·laboració i el suport ciutadà és imprescindible en aquests moments.

El 1r premi de la ha estat per ajudem.cat, una plataforma que promou i facilita el voluntariat mitjançant la publicació de serveis altruistes entre veïns.

Enhorabona!🎉👏

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.