Follow

Cung ứng lao động hiện nay đang là vấn đề đau đầu của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ phát triển kinh tế hội nhập đất nước, như vậy làm sao để thu hút nguồn lao động dồi dào đông đảo hiện nay mà còn đáp ứng được chất lượng của các công ty sản xuất kinh doanh.Kiến Vàng 247 luôn tự hào là một trong những đơn vị cung ứng người lao động hàng đầu tại Việt Nam, đã cho ra hơn 60,000 lao động với hơn 500 khách hàng.

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.