Show more

سه تاری که مال من نباشه، میخوام صدای سگ ازش در بیاد

اگر درصدی از میلیادها حمایتی که از پیام‌رسان‌های انحصاری کردند صرف توسعه پیام‌رسان‌های آزاد و ایمن می‌شد، امروز همه سود می‌بردیم. اما هدف، چیز دیگری بود.

در #آینده_روشن باید از اطلاعات مردم حفاطت کرد نه کاسبی. و این امر، جز در سایه توسعه و به کارگیری #نرم‌افزار_آزاد ممکن نیست.

یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان - چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید

این شدت و وخامت ناکارآمدی نظام/دولت/حکومت گاهی یه کورسوی امیدی رو برام روشن می‌کنه.
دولت اگر دخالت نکنه و نباشه خود مردم بهتر می‌تونن تو برخی موارد مشکلات رو هندل کنن.

خلاصه یهو دیدی بعد چند سال به عنوان یک نمونه خوب از آنارشیسم ...ی در جهان شناخته شدیم :))

(البته اگر از تمامیت‌خواهی جان سالم به در بردیم)

دوستانی که دنبال کار روی #نرم‌افزار_آزاد هستند شاید بد نباشه این سایت رو دنبال کنند:

fossjobs.net

یک بات هم داره اینجا:
@fossjobs

شاید از دلش یه چیزی در بیاد. حتی شاید بشه ازش ایده گرفت برای کارهایی در داخل!

بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید
در این عشق چو مردید همه روح پذیرید

بمیرید بمیرید و زین مرگ مترسید
کز این خاک برآیید سماوات بگیرید

بمیرید بمیرید و زین نفس ببرید
که این نفس چو بندست و شما همچو اسیرید

یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان
چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید

بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا
بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید

بمیرید بمیرید و زین ابر برآیید
چو زین ابر برآیید همه بدر منیرید

خموشید خموشید خموشی دم مرگست
هم از زندگیست اینک ز خاموش نفیرید

تا زمانی که تو یک رابطه/حزب/مذهب هستی، شاید خسته/مردد/بدبین بشی! ولی بازم نمی‌تونی مشکلات و آسیب‌هاش رو درست ببینی، چون همیشه توجیح‌هایی پیدا میشه.

اما به محض خارج شدن از اون، اونوقته که روز به روز و لحظه به لحظه مشکلاتش و بدبختی‌هاش و *آسیب‌هاش* برات آشکار‌تر و آشکارتر میشه.

گفتا سر چه داری کز سر خبر نداری.
گفتم بر آستانت دارم سر گدائی.
-
گفتا بدلربائی ما را چگونه دیدی
گفتم چو خرمنی گل در بزم دلربائی.

یه بنده خدایی بود درباره غلط‌های رایج نگارش مطلب نوشته بود بعد ویراستار همه مثال‌های غلط رو اصلاح کرده بود:

ما هیچ ندیدیم و همه شهر بگفتند
افسانه مجنونِ به لیلی نرسیده
...
در خواب گزیده لب شیرین گل اندام
از خواب نباشد مگر انگشت گزیده
...
بس در طلبت کوشش بی فایده کردیم

شبتون خوش :)
ویدئو از: کافه چاوشی

یعنی وقتی میرم تو fdroid و می‌بینم ۱۴ تا بروزرسانی دارم، سیستم ایمنی بدنم یه سطح قوی‌تر میشه 😍

خر چه می‌فهمه بیسکوییت مادر جیه

برای «افزایش سیستم ایمنی» سالم کسی نبود؟ 😀

Show more
mastodon.cloud

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!