یه هفته است تقریبا تمام وقت تو IRC پلاسم و هیچ خبری نیست.
یکی بیاد اونجا باهام گپ بزنه، دلم هوس کرده
-ir -ir

mastodon.cloud

Generalistic and moderated instance.