ایران! اگر دلِ تو را شکستند؛ تو را به بند کینه بستند
چه عاشقانِ بی نشانی؛ که پای درد تو نشستند

کلام شد گلوله باران! به خون کشیده شد خیابان
ولی کلامِ آخر این شد؛ که جانِ من، فدای ایران

تو ماندی و زمانه نو شد
خیالِ عاشقانه نو شد
هزار دل شکست و آخر؛ هزار و یک بهانه نو شد

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

[Notice Regarding the Transfer of the mstdn.jp / mastodon.cloud Services] We have received several inquiries showing interest in a transfer following the announcement of the end of the mstdn.jp and mastodon.cloud services. As a result of subsequently evaluating the situation and making preparations, we have decided that the corresponding services will be transferred to a company in the United States on June 30. We will make an announcement regarding the name of the company that the services will be transferred to once preparations have been made. Thank you.