آیا دستگاهی هست که میزان نویز و امواج محیط رو اندازه بگیره؟

پ.ن.
یک ساله که تو این خونه‌ام
یک شب راحت/خوب نخوابیدم، صبح‌ها با خستگی و گاها سردرد از خواب پا میشم
سردرد‌های عجیبی میاد سراغم که هیچ دلیلی براش نداریم، (آزمایش‌ها و چکاپ‌ها و همه چیزم خوبه) و از خونه که دور میشم خوب میشه

@haghighi
حساسیت نداری؟
تست خواب دادی؟

@sadeq نه، ح-ساسیت ندارم.

تست خواب چیه؟

@haghighi میری کلینیک خواب، یه شب می‌خوابی، با دستگاه وضعیتت مانیتور میشه گ. اگه مشکلی باشه بهت میگن

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.