آیا دستگاهی هست که میزان نویز و امواج محیط رو اندازه بگیره؟

پ.ن.
یک ساله که تو این خونه‌ام
یک شب راحت/خوب نخوابیدم، صبح‌ها با خستگی و گاها سردرد از خواب پا میشم
سردرد‌های عجیبی میاد سراغم که هیچ دلیلی براش نداریم، (آزمایش‌ها و چکاپ‌ها و همه چیزم خوبه) و از خونه که دور میشم خوب میشه

@haghighi
اطراف خونه تون دکل مخابراتی نیست؟

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.