وب‌سایت یکی از ارائه دهنده‌های خدمات میزبانی، سرور و دامنه

@haghighi اینترنت رو ملی کنن چه خاکی باید بریزیم تو سرمون؟؟؟

@iamhabenula
بسته به موقعیت، اعتقاد و توان افراد، نوع و جنس خاکی که باید ریخته بشه متغیره

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.