نمی‌دونستم چنل‌بی
یه اپیزود در مورد ارون شوارتز داره!
خیلی خوب بود و توش به چیزای خوبی هم (نرم‌افزار آزاد و گنو و cc ) در حد خودش اشاره کردن.
دمشون گرم 🌹💚

شنیدنش پیشنهاد میشه:
channelbpodcast.com/archives/9

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.