‏هنوز برخی جاها ‎ ندارن!
پیشنهاد میدم نت همه رو ملی کنن، ایرانم بلاک‌های ipv4 ش رو بده به بقیه دنیا، یه دونه آی‌پی نگه دارن واسه نت کردن شهروندان خوبی که دست به سینه بشینن

هم کمی مشکل دنیا حل بشه و هم تکلیف ما مشخص شه
والا

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.