اگر می‌خوایم به کسی هدیه‌ای بدیم، بهتره چیزی رو هدیه بدیم که آزادی و حقوق طرف رو نقض نکنه و بهش احترام بذاره!

یه لیست پیشنهادی عالی واسه هدیه دادن:
fsf.org/givingguide/v10/

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.