ebrulƛto is a user on mastodon.cloud. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
ebrulƛto @ebrulato

mi tavla le verba pe mi .i mi pu cusku lu mi djica lo nu mi'o dansu li'u .i le verba pe mi cu gleki

mi toki tawa jan lili mi e ni : mi wile tawa musi. tan ni, ona li pona !