امروز حوصله‌سربرترین روز در این شیش ماه برای اوبونتوست، چون هیچ به‌روز رسانی جدید نمی‌آد طبق برنامه.

اما فردا قراره برم روی اوبونتو ۲۲٫۰۴ که اسمش تازه امشب مشخّص می‌شه!

Follow

@danialbehzadi
با j شروع میشه
(غیب گفتم) 😁

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.