و شما چه می‌دانید «کَش مَش بَیه» چیست؟

@eXtrem0us
نه
کش یعنی پهلو و شکم
مش (مشت) یعنی پر و زیاد
بیه هم یعنی شد

وقتی به کار می‌ره که کامل سیر شدی

Follow

@danialbehzadi شیرازیا هم میگن لُب شدی 😁

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.