و شما چه می‌دانید «کَش مَش بَیه» چیست؟

@eXtrem0us
نه
کش یعنی پهلو و شکم
مش (مشت) یعنی پر و زیاد
بیه هم یعنی شد

وقتی به کار می‌ره که کامل سیر شدی

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.