Follow

Thùng IBC mới nhất năm 2022
Thùng IBC là IBC tank có chức năng chưa nước hoặc chứa những loại hóa chất có tính ăn mòn cao.
Xem chi tiết: dinhhaiplastic.com/product/thu

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.