Follow

HNO3-Axit nitric là gì?Tính chất, điều chế, ứng dụng THỰC TẾ
HNO3 là công thức hóa học của axit nitric ở dạng chất lỏng, không màu và thường bốc khói mạnh trong không khí với tính oxi hóa mạnh.
Xem chi tiết: dinhhaiplastic.com/hno3/

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.