Follow

GIẢI - ĐÁP: Ibc tank 100l có TỐT không? Mua ở đâu?
Ibc tank 1000l chuyên dùng để đựng các chất lỏng trong công nghiệp, nông nghiệp, thực phẩm, y tế…
Xem chi tiết: lazi.vn/user/plastic.dinh-hai

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.