Follow

HF là gì?
HF là tên viết tắt của Hydro Florua (hay Axit Flohidric) có những tính chất đặc biệt và tính ứng dụng cao trong đời sống
Xem chi tiết: dinhhaiplastic.com/hf/

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.