Follow

H2SO4 là gì
H2SO4 là công thức hóa học của axit sunfuric. Đây là loại axit vô cơ gồm các nguyên tố hidro (H), oxi (O), lưu huỳnh (S). H2SO4 không màu, không mùi có độ nhớt, có khả năng hòa tan trong nước, đặc trưng với phản ứng tỏa nhiệt mạnh.
Xem chi tiết: dinhhaiplastic.com/h2so4/

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.