Follow

Nhựa PE là gì?
Nhựa PE là gì? - là nhựa nhiệt dẻo có tên khác là Polyetylen, có cấu trúc tinh thể thay đổi, tạo ra từ phản ứng trùng hợp monome ethylene
Xem chi tiết: dinhhaiplastic.com/nhua-pe/

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.