Follow

Nhựa ABS là gì?
Nhựa ABS tên đầy đủ Acrylonitrin Butadien Styren, là loại nhựa polime nhiệt dẻo có công thức hóa học là C8H8· C4H6·C3H3N,
Xem chi tiết: dinhhaiplastic.com/nhua-abs/

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.