Follow

Polymer là gì?
Polymer (Polyme) là các hợp chất cao phân tử, trong cấu trúc có sự lặp đi lặp lại nhiều lần của các mắt xích cơ bản. Xem ngay TẠI ĐÂY!
Xem chi tiết: dinhhaiplastic.com/polymer/

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.