Follow

IBC Tank 1000l – Thùng IBC 1000l Cobo
IBC Tank là dòng sản phẩm được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực sản xuất công nghiệp khác nhau. Thùng IBC là tên viết tắt của từ Intermediate Bulk Container.
Xem chi tiết: dinhhaiplastic.com/product/thu

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.