Follow

Chất dẻo là gì? Phân loại và Ứng dụng của chất dẻo
Chất dẻo là gì? là nhựa polyme, là các hợp chất cao phân tử, được dùng làm vật liệu để sản xuất nhiều loại vật dụng trong đời sống.
Xem chi tiết: dinhhaiplastic.com/chat-deo/

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct! Thank you. Mastodon.cloud is maintained by Sujitech, LLC.