Follow

A dëshironi të mësoni bazat e GIS, si t'i analizoni të dhënat dhe të bëni hartën tuaj të parë?

Nëpërmjet platformave si OpenStreetMap, iD, JOSM dhe QGIS, të fitoni aftësi bazike për të filluar GIS dhe Web GIS karrierë?

forms.gle/yDriqfcZ7VBkCJst8
Afatii fundit: 19 korrik 2019

Sign in to participate in the conversation
mastodon.cloud

Generalistic and moderated instance.